عجب شیر

  • شهرستان : عجب شیر
  • نام و نام خانوادگی : شکوریان
  • تلفن : 6228210
  • آدرس : بلوار 22 بهمن - خدمات فنی شکوریان