علی آباد کتول

  • شهرستان : علی آباد کتول
  • نام و نام خانوادگی : زمانی
  • تلفن : 6228046
  • آدرس : چهارراه قصر - خیابان قندی - تعمیرگاه لوازم خانگی