ارومیه

  • شهرستان : ارومیه
  • نام و نام خانوادگی : اکبرزاده
  • تلفن : 2227164
  • آدرس : میدان کسری - سرویس جهان افروز