درگز

  • شهرستان : درگز
  • نام و نام خانوادگی : بقالان
  • تلفن : 5226586
  • آدرس : بلوار شهید بهشتی - مقابل هلال احمر - خدمات گازسوز