فارسان

  • شهرستان : فارسان
  • نام و نام خانوادگی : طباطبائی
  • تلفن : 7226257
  • آدرس : تقاطع بهشتی و نولب - خدمات پارس