قیدار

  • شهرستان : قیدار
  • نام و نام خانوادگی : حسینی کشاورزی
  • تلفن : 4222461
  • آدرس : خیابان مطهری شمالی - پایین تر از بهزیستی - تعمیرگاه بوران کلاک