گناباد

  • شهرستان : گناباد
  • نام و نام خانوادگی : خیاط
  • تلفن : 7250735
  • آدرس : بلوار سلمان فارسی - روبروی کوچه 1/2 - خدمات فنی سرمایشی و گرمایشی