جویبار

  • شهرستان : جویبار
  • نام و نام خانوادگی : جعفری
  • تلفن : 3222782
  • آدرس : خیابان پارک شهر - خدمات جویباری