جوین

  • شهرستان : جوین
  • نام و نام خانوادگی : ایلدر آبادی
  • تلفن : 5263302
  • آدرس : جوین شرکت رازی (قزل قارشی) - خیابان شهید حسین آبادی - شرکت مگین گاز