خورزق

  • شهرستان : خورزق
  • نام و نام خانوادگی : علیزاده
  • تلفن : 5458444
  • آدرس : محله اسلام آباد - برخوار بلوار ولی عصر - دفتر فنی الکترو پیام