خوی

  • شهرستان : خوی
  • نام و نام خانوادگی : ویشلقی
  • تلفن : 2451025
  • آدرس : بلوار مطهری - جنب فروشگاه شهر و روستا - تعمیرگاه عظیم صنعت