ملکان

  • شهرستان : ملکان
  • نام و نام خانوادگی : شرفی
  • تلفن : 8225665
  • آدرس : خیابان معلم نرسیده به مسجد آببره - سرویس جهان افروز