مسجد سلیمان

  • شهرستان : مسجد سلیمان
  • نام و نام خانوادگی : سجودی
  • تلفن : 2222983
  • آدرس : نمره یک - بازار مرکزی - تعکیرگاه لوازم خانگی