مشکین دشت

  • شهرستان : مشکین دشت
  • نام و نام خانوادگی : قنبری
  • تلفن : 36207223 - 36207224
  • آدرس : بلوار تقی پناه - بعد از کوی نجف زاده - نمایندگی سوزان