نقده

  • شهرستان : نقده
  • نام و نام خانوادگی : پارسا
  • تلفن : 6261241
  • آدرس : بالاتر از شرکت نفت - خدمات فنی کاوه