پلدشت

  • شهرستان : پلدشت
  • نام و نام خانوادگی : زینالی
  • تلفن : 4622138
  • آدرس : خیابان پاسداران - روبروی پمپ بنزین - سومین مغازه - خدمات فنی