سبزوار

  • شهرستان : سبزوار
  • نام و نام خانوادگی : قاسمی
  • تلفن : 2292163 - 2292179
  • آدرس : خیابان پیرنیا - خیابان جانباز - بین جانباز 3 و 5