سلماس

  • شهرستان : سلماس
  • نام و نام خانوادگی : اژدری
  • تلفن : 5223758
  • آدرس : خیابان فردوسی - مقابل قرارگاه - تعمیرگاه لوازم خانگی