سنندج

  • شهرستان : سنندج
  • نام و نام خانوادگی : جمشیدی
  • تلفن : 3236223
  • آدرس : خیابان نمکی - جنب بیمه ایران - تعمیرگاه جمشیدی