سنندج

  • شهرستان : سنندج
  • نام و نام خانوادگی : نیک نام
  • تلفن : 3562660
  • آدرس : بلوار شبلی - بالاتر از سپاه - خدمات فنی سیاوش