سنندج

  • شهرستان : سنندج
  • نام و نام خانوادگی : بهمنی
  • تلفن : 2253025 - 2229625
  • آدرس : خیابان گلشن - مغازه های شهرداری - خدمات فنی فردین