شهر صنعتی البرز

  • شهرستان : شهر صنعتی البرز
  • نام و نام خانوادگی : رضازاده
  • تلفن : 2224165
  • آدرس : چهارراه کالسکه طلایی - بلوار میر داماد غربی - خدمات فنی تبریزی