سرخس

  • شهرستان : سرخس
  • نام و نام خانوادگی : پوش
  • تلفن : 5224944 - 5226500
  • آدرس : بلوار طالقانی غربی - مقابل مدرسه حضرت زینب - سرویس جهان افروز