سردشت

  • شهرستان : سردشت
  • نام و نام خانوادگی : احمد حمزه
  • تلفن : 3227224
  • آدرس : پشت بیمارستان امام خمینی - خ جانبازان خدمات فنی احمد حمزه