شهر قدس

  • شهرستان : شهر قدس
  • نام و نام خانوادگی : طیبی
  • تلفن : 46821587 - 46888031
  • آدرس : خیابان آزادی - کوچه 12 فروردین - پلاک 23