شاندیز

  • شهرستان : شاندیز
  • نام و نام خانوادگی : مریمی
  • تلفن : 4282149
  • آدرس : خیابان ولیعصر 11 - میدان معلم - سمت چپ -پلاک 60