شیراز

  • شهرستان : شیراز
  • نام و نام خانوادگی : صادق نژادیان
  • تلفن : 6261864
  • آدرس : خیابان قصر الدشت - کوه رحمت آباد - تعمیرگاه شهاب