شیراز

  • شهرستان : شیراز
  • نام و نام خانوادگی : اوجی
  • تلفن : 2226157
  • آدرس : خیابان زند باریک - حد فاصل زیر گذر و دروازه سعدی