تازه آباد

  • شهرستان : تازه آباد
  • نام و نام خانوادگی : رضایی
  • تلفن : 6723834
  • آدرس : خیابان شهید رجائی - روبروی فرمانداری - تعمیرگاه عزیزی