تربت جام

  • شهرستان : تربت جام
  • نام و نام خانوادگی : قاسم زاده
  • تلفن : 2230229
  • آدرس : خیابان آرامگاه - مقابل مدرسه راهنمایی ناظمی - سرویس مجاز جهان افروز