اهتراز پرچم جهان افروز بر فراز قله “هزار ” کرمان

بازدید جمعی از مقامات عالی رتبه کشور از شرکت جهان افروز